Słowo Żywe

Promienieć światłem

[Mt 5, 13-16]
V Niedziela Zwykła

Wy jesteście światłem świata. Wiara jest łaską, która jak zapalone światło pozwala odnaleźć sens życia, którym jest Bóg. Jako chrześcijanie napełnieni światłem Chrystusa możemy stawać się przykładem w czynieniu dobra. Każdy z nas jest wezwany do dawania świadectwa o Jezusie. Mamy wskazywać drogę do celu, którym jest zbawienie.

Pan Bóg nie oczekuje od nas wielkich rzeczy, tylko głębokiej wiary w Jego Słowo. Ja także chce promienieć światłem Chrystusa, każdego dnia, dawać świadectwo mojej wiary. Pokazywać, że jestem Dzieckiem Bożym.

[Monika]

Hits: 48