Pierwsza Komunia

Pierwsza Komunia Święta w naszej parafii odbywa się w pierwszą niedzielę maja.

1. Przygotowanie do I Komunii dzieci z klas trzecich odbywa się  w parafii podczas specjalnych celebracji liturgicznych (poświęcenie książeczek, medalików, różańców…) i spotkań, które po nich następują oraz w szkołach podczas lekcji religii. Terminy tych celebracji oraz spotkań z Rodzicami podawane są na bieżąco dzieciom w szkole oraz na ogłoszeniach parafialnych. Przygotowaniem do I Komunii św. zajmuje się ks. Proboszcz i z nim należy się w tych kwestiach kontaktować.

2. Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej należy przedstawić:
•    świadectwo chrztu, jeśli sakrament ten został przyjęty, przez dziecko, w innej parafii (do końca grudnia),
•    pisemną zgodę Księdza Proboszcza z własnej parafii (jeśli dziecko należy do innej parafii),
•    zaświadczenia o uczęszczaniu na katechizację i dopuszczeniu do I Komunii Świętej wydane przez katechetę.

3. Dziecko przystępuje do I Komunii Świętej w swojej parafii. W uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu stosownych dokumentów.

————————-

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J 6,53-54)

Kościół otrzymał od Chrystusa jako dar największy Eucharystię. Dlatego Kościół troszczy się, aby chrześcijanie dobrze rozumieli tajemnicę Eucharystii, świadomie, aktywnie, pobożnie i owocnie w niej uczestniczyli. Czyni to szczególnie podczas przygotowania dzieci do pierwszego, pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Przygotowanie to zmierza do wyrobienia u dzieci postawy dysponującej do właściwego przeżywania Eucharystii. Ważnym elementem tego przygotowania jest też sam przebieg i przeżycie przez dzieci uroczystości pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

Hits: 2213