Słowo Żywe

Boskość Chrystusa

[Łk 24, 46-53]
Wniebowstąpienie Pańskie

Zbawiciel przez błogosławieństwo podkreśla przymierze między nami, a nim samym. Wspominając przed wniebowstąpieniem o swojej śmierci zaświadcza o odkupieniu grzechów wszystkim narodom za sprawą ukrzyżowania. Syn Boży okazuje wobec nas niebywałą miłość, potrafi wybaczyć nam nasze wszystkie przewinienia i grzechy.

Pan tłumaczy nam, że jesteśmy świadkami jego słowa, a nie tylko zwykłymi słuchaczami. Przez swoje wniebowstąpienie jeszcze bardziej podkreśla swą boskość. Udowadnia nam to po raz kolejny, że Chrystus jest prawdziwie Synem Bożym. Jeżeli chcemy go naśladować to musimy okazywać miłość do bliźnich tak, jak Jezus okazuje ją nam każdego dnia.

[Radosław]

Hits: 55